Aanvraag

Criteria en verdeling

De Stichting 40MM heeft direct contact met alle projecten, dit vindt veelal via een werkgroep plaats. Door het directe contact en de jaarlijkse aanvragen die projecten doen om voor sponsorgeld in aanmerking te komen, weten het 40MM bestuur, de wandelaars en sponsors waar het geld aan wordt besteed. 

Een nieuwe aanvraag wordt naar de werkgroep verstuurd of naar het bestuur van de 40MM indien er geen werkgroep in een bepaalde plaats is. 

Aanvragen

 

Bent u bekend met de criteria?
Dowload dan hier het aanvraagformulier.

Criteria voor aanvraagprocedure

 

Krachtens de statuten verleent Stichting 40MM financiële ondersteuning aan projecten die naar het oordeel van het bestuur geheel of ten dele het doel hebben de structurele verbetering van de leefomstandigheden van mensen in minder ontwikkelde landen. 

Bij een structurele verbetering van de leefomstandigheden van mensen in minder ontwikkelde landen kan aansluiting worden gezocht bij een of meerdere van onderstaande doelstellingen: 

  • Het tegengaan van vormen van armoede 
  • Het verbeteren van de voedselvoorziening 
  • Het verbeteren van de gezondheid en welzijn 
  • Het verbeteren van (de kwaliteit van) het onderwijs 
  • Het streven naar gelijke rechten en kansen voor mannen en vrouwen 
  • Het verbeteren van de watervoorziening en/of sanitaire voorzieningen 

Stichting 40MM verleent slechts éénmalige financiële ondersteuning aan projecten in het kader van humanitaire noodhulp als het bestuur dit besluit. 

Stichting 40MM verleent geen financiële ondersteuning aan projecten die naar het oordeel van het bestuur hoofdzakelijk het doel hebben: 

  • De verspreiding van het geloof 
  • Enige politieke intentie 

Stichting 40MM verleent evenmin financiële ondersteuning aan projecten die naar het oordeel van het bestuur: 

  • zich schuldig maken aan enig strafbaar feit en/of een schending van enig mensenrecht. 
  • zich bevinden in een gebied waardoor de doeltreffendheid van de financiële ondersteuning in het geding is  

De aanvrager dient daadwerkelijk werkzaam te zijn / ofwel jaren werkzaam te zijn geweest bij het project dan wel regelmatig het project te bezoeken. Er moet een heldere band zijn met het project, o.a. door regelmatig contact.

De aanvrager is momenteel woonachtig in de regio Noord-Holland ten noorden van de lijn Alkmaar Hoorn / ten zuiden van Den Helder (voornamelijk  West-Friesland) óf
De aanvrager is afkomstig uit de regio Noord-Holland ten noorden van de lijn Alkmaar-Hoorn/ ten zuiden van Den Helder (voornamelijk West-Friesland) en momenteel woonachtig bij het project.

De aanvrager dient ieder jaar een nieuwe aanvraag in, bij voorkeur digitaal.

Het contact wordt ondersteund door een 40MM contactpersoon en/of werkgroep.

Er wordt jaarlijks terugkoppeling gegeven door aanvrager naar de 40MM via werkgroep of contactpersoon.

De werkgroep/contactpersoon toetst de aanvraag aan de criteria alvorens deze in te dienen bij de 40MM.

Het bestuur blijft eindbeoordelaar,:kan goedkeuren, om extra informatie vragen, hertoetsen of afwijzen.

Het Project aanvraag formulier

Om een aanvraag voor project ondersteuning te doen kunt u het aanvraag formulier invullen en opsturen naar de 40MM.

Verdeling Gelden

Het totaal van de 40MM sponsorgelden wordt gevormd door het restant per 30 september van het lopend jaar + ontvangen gelden van de laatste wandeling op 30 september. Het totaal bedrag van de 40MM sponsorgelden wordt verdeeld onder de aanvragen die ontvangen worden in de periode december voorgaand jaar – november lopend jaar.

Wereld-Wijd-Wandelen

Voordat de gelden verdeeld worden komen de wereld –wijd-wandelaars in aanmerking voor een bijdrage van € 50,00 organisatiekosten en € 0,05 per gelopen kilometer met een maximum van € 750,00 per georganiseerde wandeling. Dit bedrag wordt ontvangen naast de “gewone aanvraag “, die via het formulier op de website dient te worden ingevuld met een geldig IBAN nummer, projectgroep omschrijving en contactpersoon.

Het bedrag wat resteert na aftrek van kosten organisatie wandeling , verzendkosten, wereld-wijd-wandelen en cadeautjes wordt verdeeld onder de binnengekomen aanvragen. Tevens wordt er per jaar een reservering gemaakt voor eenmalige aanvragen gedurende het jaar.

Eenmalige aanvragen

Eenmalige aanvragen moeten voldoen aan de normale criteria maar kunnen afwijken op deze punten;

• Er geen regionaal verband is
• Geen toetsing door 40MM contact/werkgroep en geen opname binnen gebied 40MM
contact/werkgroep heeft plaatsgevonden

De eenmalige bijdrage is gelijk aan het bedrag van de meerjarige aanvrager. Totaal bedrag wordt gedeeld door het aantal aanvragen, minus een reservering voor organiseren wandeling van het volgende jaar.

 

Contactgegevens

Stichting 40MM

p/a de Ooijevaar 6

1606 DL Venhuizen
T: 06-54342403

Mail

Doneren

Wil je een vrije donatie doen, dan kan dat natuurlijk!

IBAN: NL62RABO0121299767
BIC:   RABONL2U
KVK: 41234079
Fiscaal nummer: 8197.42.661

📸  Deel jouw foto's

Gelukkig hebben we de foto's nog. Laat ons meegenieten van jouw wandeltocht.

Bestanden uploaden

Met het verzenden ga je ermee akkoord dat we jouw foto's in onze communicatie gebruiken.